Home

Art 6 179 bw uitleg

Art. 6:179 BW - BW - Artikel 179 Burgerlijk Wetboek Boek 6 :: Maxius.nl ..

Art. 6:179 BW - BW - Artikel 179 Burgerlijk Wetboek Boek 6 - Artikel 179 De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij. Wat betekent Art 6:179 BW? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Art 6:179 BW. Je kunt ook zelf een definitie van Art 6:179 BW toevoegen Op basis van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het Dit klinkt nogal ingewikkeld en daarom verdient deze clausule nadere uitleg Indien dier in uitoefening van bedrijf wordt gebruikt, rust risicoaansprakelijkheid van art. 6:179 BW ingevolge art. 6:181 BW niet op bezitter,.

Betekenis Art 6:179 BW - betekenis-definitie

Een beet van een hond, een val van of trap door een paard; een dier kan behoorlijk letsel toebrengen. In artikel 6:179 BW is de aansprakelijkheid [ Op grond van de restrictieve uitleg die de Hoge Raad had Art. 185 WVW niet naar analogie van bezitter aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW Enige weken blogde ik over de prejudiciële vraag aan de Hoge Raad over de mogelijke aansprakelijkheid op grond van art. 6:179 BW ten opzichte van de medebezitter van. Letselschade Kenniscentrum - De tenzij formule; Artikel 6:179 BW bepaalt dat de bezitter aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade, tenzij.

Art. 6:162 BW Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge UITLEG. Burgerlijk Wetboek Boek 6 1 Is een prestatie door twee of meer schuldenaren verschuldigd, dan zijn zij ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit wet.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren - Juridisch

De verzekeraar kon zich in dit geval dus niet met succes beroepen op artikel 6:173 BW en moest de hogere drempel uit art. artikel 6:162 BW nemen, Uitleg van. Artikel 6:173 BW - Aansprakelijkheid voor roerende zaken - De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen.. Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. BW. Artikel 6:95. De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden. Art. 6:179 BW is een redelijk gecompliceerd artikel om te lezen vind ik persoonlijk. De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte.

Bedrijfsuitoefening Jurisprudentie Stadermann Luiten Advocate

Artikel 6:74 BW - Wanprestatie - Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor.. Ruime uitleg van artikel 6:170 BW aan de hand van alle relevante omstandighede

Aansprakelijkheid voor dieren - Jeroen Bosch Advocate

 1. 184 WPNR. . . 26 februari 2011/6876 GRENZEN ART. 6:174 BW BIJ LEIDINGSCHADE binnen de overmachtsperiode. De tenzij-clau-sule is van toepassing
 2. g van BF hier de iets gewijzigde versie van de uitleg die hij me destijds heeft gegeven Art 6:179 BW zorgt er dus voor dat 's honds eigen energie.
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 6 Artikel 179 De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de.
 4. Benadeelde stelt gedaagde als bezitter/eigenaar van paard aansprakelijk ex art 6:179 BW voor De Hoge Raad heeft hiermee een tamelijk ruime uitleg gegeven.

Benadeelde stelt gedaagde als bezitter/eigenaar van paard aansprakelijk ex art 6:179 BW voor knieletsel door trap van het paard. Gedaagde stelt dat zij niet. De bezitter van een dier wordt aansprakelijk gesteld voor de schade door dat dier aangebracht (art. 6:179 BW)

Aansprakelijkheid voor een niet-ondergeschikte hulppersoon (6:171 BW

Aansprakelijkheid voor dieren jegens medebezitters - Ucall Blo

Uitleg overeenkomst - redelijkheid en billijkheid. Wanprestatie - uitleg overeenkomst. Op grond van het bepaalde in artikel 6:248 lid 2 BW is een tussen partijen. Onrechtmatige daad, een beknopte uitleg. Op grond echter van art. 6:95 BW weten wij echter dat vermogensschade en ander nadeel in aanmerking komen;. De maatstaf van art. 6:101 BW heeft als uitgangspunt dat de schade over de hoofdelijke schuldenaren wordt verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder. Art. 6:179 BW: Lees Artikel 179 van het Burgerlijk Wetboek 6 hier op Burgerlijk Wetboek Online >> LEES VERDER >>

hoofdstuk onrechtmatige daad het begrip onrechtmatige daad een omschrijving van wat de wetgever onder onrechtmatige daad verstaat, geeft artikel 6:162 lid bw Samenvatting Verbintenissenrecht: uitleg termen. Universiteit / hogeschool. Hogeschool van Amsterdam. Vak. Verbintenissenrecht 1100VERB14. Academisch jaar. 13/14.

Wat betekent Art 6:174 BW? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Art 6:174 BW. Je kunt ook zelf een definitie van Art 6:174 BW toevoegen Artikel 6:179 BW geeft een aansprakelijkheid voor de bezitter van een dier; Artikel 6:180 BW geeft een aansprakelijkheid voor de medebezitters van art. 6:173/174/179 BW Volgens vaste rechtspraak komt het bij de uitleg 179 (UPC/Land); de art. 6:248.

Letselschade Kenniscentrum De Tenzij Formul

 1. Voor de uitleg van het wetsartikel zal de royale interpretatie van 6:170 BW moeten worden aangehouden art. 6:179 BW, aant. 71 ; F.T. Oldenhuis 2011.
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 6 Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht Boek 6. Worden de in de artikelen 173, 174 en 179 bedoelde zaken,.
 3. 1 De koop van een registergoed kan worden ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3, tenzij op het tijdstip van de.
 4. de exploitant van een stortplaats als voor of na sluitingstijd lucht-, water- of bodemverontreiniging ontstaat (artikel 6:176 BW) (artikel 6:179 BW)
 5. Rb Utrecht 161209 6-171, beoordeling aansprakelijkheid niet ondergeschikte bij bouwwerkzaamheden iov Corio De vordering op grond van artikel 6:171 BW 4.3. Indien een.

Art. 6:162 BW (onrechtmatige daad) - Jurism

 1. Rechtbank Zutphen, 26 mei 2010, LJN BM6031. 5.5. Volgens [gedaagde] kan [eiseres] geen rechten ontlenen aan artikel 6:179 BW, omdat [gedaagde] aansprakelijkheid op.
 2. g van veiligheid weggebruikers
 3. De Hoge Raad is onduidelijk over de vraag of een aanspraak op vergoeding van gemiste vakantiedagen op grond van artikel 6:107 BW wel bestaat
 4. Artikel 177 Boek 7 Burgerlijk Wetboek (art. 7:177 BW). Voor zover een schenking de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd.
 5. Home Actueel Relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) Relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) maandag 13 februari 2017. Voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162.

De verlegging van de risicoaansprakelijkheid van de gebruiker naar de bewaarder van gevaarlijke stoffen (art. 6:175 lid 2 BW). Art. 6:253 BW - BW - Artikel 253 Burgerlijk Wetboek Boek 6 - Artikel 253 1. Een overeenkomst schept voor een derde het recht een prestatie van een der partijen te. Kinderen beneden 14 jaar. Op grond van artikel 6:169 BW is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door kinderen. In de tiende afdeling van boek 6 BW (art. 6:95 e.v.) wordt besproken welke schade voor vergoeding in De uitleg gegeven in dit artikel op deze website is de.

HR 13 juli 2012, LJN BW4986. Ingevolge art. 6:94 lid 1 BW kan een bedongen boete door de rechter op verzoek van de schuldenaar worden gematigd indien de billijkheid. sprakelijkheid in algemene zin, dus ook op de (huidige) art. 6:174 en 6:179 BW. 19 Zie MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 766, waar (kennelijk) wordt verwezen naar TM, Parl Deze uitleg van art. 2:11 BW strookt met de opmerking van de Uit de aard van de bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW volgt echter wel dat als.

Artikel 6:109 BW bepaalt dat indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden, waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen. dat. gczien art. 6: 181 lid I BW.-' dc in art. 6=179 BW bedocldc aansprakclijkheid nict op hem, is voor Bij dc uitleg van art. 6: 181 BW is, zo mene Onaanvaardbaarheidstoets (Artikel 6:248 BW lid 2) Deze norm is van toepassing wanneer een werkgever collectieve arbeidsvoorwaarden wenst te wijzigen,.

Aan art. 6:179 BW ligt de gedachte ten grondslag dat de bezitter door het houden van het dier een risico in het leven roept. De Hoge Raad en de uitleg van opzet. Onrechtmatige daad De vereisten. Onrechtmatige daad wordt in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omschreven. In deze bepaling staat dat hij die jegens een. Redelijkheid en billijkheid (Artikel 6:248 BW) Artikel 6:248 BW stelt dat de werkgever zich moet houden aan de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid Verrekeningsverklaring. De wet begint met in art. 6:127 B.W. (lid 1) te bepalen, dat de schuldenaar bevoegd is om een verrekeningsverklaring te doen

Boek 1 - Personen- en familierecht. Titel 0 - Ongehuwd samenwonen Ongehuwd samenwonen; Titel 1 - Algemene bepalingen Algemene bepalingen boek 1 BW (art. 1:1 - 1:3 BW De uitleg van art. 6:106 lid 1 sub b BW Eiser vordert te verklaren voor recht dat de verweerders op grond van art. 6:166 lid 1 BW in groepsverband jegens hem.

Ingevolge artikel 6:185 BW is de producent risico-aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product,. Uitleg over redenen voor ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter, (art 7:682 BW). 3.6. Ontbindende.

Groepsaansprakelijkheid ex art 6:166 BW. Naast de uitleg over het artikel en het gevolg, zal ik aan de hand van een uitspraak en uitleg het één en ander. Betreft risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van dieren volgens artikel 6:179 BW: Art 6:179 BW: De uitleg van de rechters op de wetsartikelen heet. Art. 6:77 BW is van groot belang voor het centrale verbintenissenrecht. NJ 2013, 214: voorshands taalkundige uitleg en entire agreement clause. In art 7:17 BW wordt een uitleg gegeven met betrekking tot hetgeen de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten

Dit artikel lijkt sterk op art.6:248 lid 2 BW: de redelijkheid en billijkheid. Bij art.7:680a BW moet het gaan om een vernietigbare opzegging,. te doen op art. 6:162 BW (de 'gewone' onrechtmatige daad), een situatie dat aansprakelijkheid gegrond wordt op art. 6:162 BW. Dit wisten we al voor de uitleg va Artikel 464 Boek 7 Burgerlijk Wetboek (art. 7:464 BW). 1. Indien in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf anders dan krachtens een. Art. 6:179 BW stelt de bezitter van het dier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Onder deze risicoaansprakelijkheid valt onder andere de schade. Art 6:179 BW Risicoaansprakelijkheid van bezitters van dieren De uitleg van de rechters op de wetsartikelen heet jurisprudentie Kantongerecht, bevoeg

Hierbij valt te denken aan ontbinding wegens tekortkoming (art. 6:265 BW), ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden (imprévision) (art. 6:258 BW). .. (en gold alleen de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 lid 2 BW Een redelijke uitleg van art. 7:628a BW «JAR» 2011/179. Het verdient een opmerking dat art. 6:166 BW (groepsaansprakelijkheid) ook een billijkheidscorrectie heeft. Uit art. 6:166 lid 2 BW volgt dat groepsleden onderling. Open Access Advocate; Is er bij uitsluiting van een beroep op vernietiging wegens dwaling in overnamecontracten nog ruimte voor wijziging ex artikel 6:230 BW

Nadat de causale verdeling is vastgesteld, laat de billijkheidscorrectie nog ruimte voor een andere uitkomst (art. 6:101 BW laatste zin). [5] Hier kan de mate van. Info over de volledige tekst en uitleg van deze wet op (art 668a bw) (art 670a bw van boete als bedoeld in de artikelen 91 tot en met 94 van Boek 6. Artikel.

6:107 BW is vorderingsrecht bij letselschade: Vorderingsgerechtigd zijn: de gewonde zelf of derden die kosten t.b.v. gewonde maakt Volgens 6:107 A ook de werkgever Art. 6:91 BW merkt als boetebeding aan ieder beding dat de moet zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar. In deze kwestie was de koopovereenkomst ten aanzien van d

Het hof stelt voorop dat het hier niet gaat om de uitleg van de samenwerkingsovereenkomst, Het hof overweegt dat artikel 6:92 BW, tweede lid,. Voor toepassing van artikel 6:258 BW is vereist dat de onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat de wederpartij door uitleg van de overeenkomst moet. In de serie You Only Legislate Once (YOLO) vandaag productaansprakelijkheid uitgelegd in straattaal (Art. 6:185-6:190 BW) Artikel 185 BW: 1. De producent is. Op grond van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid zou hebben ontbroken indien. Hierin heeft art. 6:181 BW een voornaam aandeel. De vuistregel van deze bepaling houdt in dat wanneer de in art. 6:173, 174 en 179 BW bedoelde zaken en dieren worden.

I. Ook de aansprakelijkheid voor dieren (art. 6:179 BW), voor motorrijtuigen (art. 31 WVW (oud)/art. 185 WVW) en voor gevaarlijke stoffen (art. 6:175 BW) laa Relativiteit is van belang bij aansprakelijkheid, echter begrijp ik door het lezen van de nu op internet geplaatste uitleg niet. Kan iemand het in 1 simpele zin.

HR 08-07-2011 BQ1823, geen ruime uitleg art. 6:119 BW bij andere oorzaak dan vertraging Ik mis de toepassing van het bepaalde in art. 6:258 BW oftewel de wijziging wegens Uitleg door middel van de cao-norm leidt er in de meeste uitspraken van de. Schakelt u voor de opdracht hulppersonen in, dan is het voor u belangrijkste verschil gelegen in het feit dat art. 6:76 BW van regelend recht is,. Art. 1382 BW en de onrechtmatige daad Geplaatst onder #Onrechtmatige daad - op 14/09/2015. Geen artikel van het burgerlijk wetboek dat zo ingebakken zit in de hoofden. In het licht van het voorgaande moet worden aangenomen dat art. 6:44 BW de strekking heeft om de schuldeiser tegen schade te beschermen

Zwarte lijst (artikel 236, BW 6) Je mag de wederpartij niet geheel ontzeggen de door jouw toegezegde prestatie op te eisen (art. 6:236 sub a) Vorderingsrecht bij letselschade Artikel 6:107 BW geeft een exclusieve regeling voor het vorderingsrecht, dat kan ontstaan als iemand persoonlijk letsel oploopt door. .. (artikel 6:238 BW) dat bij twijfel over de betekenis van een beding de voor de wederpartij meest gunstige uitleg Volgens art. 6:185 lid 1 BW is de producent. De wettelijke rente van art. 6:119 B.W. bedraagt per medio juli 2015 2% en die voor de handelsrente ex art. 6:119a B.W. 8,05% (zie tabel overheid.nl) Bij art. 6:173 en 179 BW: ouders i.p.v. kind < 14 jaar aansprakelijk relativiteit: HR 1958; tandartsen N. p 96 - 9

populair: